Criminele organisatie opgerold voor oplichting bedrijven

donderdag 25 juni 2015

Veendam - De politie heeft een onderzoek afgerond naar een criminele organisatie die zich op grote schaal heeft bezig gehouden met oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De organisatie stuurde spooknota?s naar andere bedrijven en zette druk op de betalingen. Bij de oplichting werd gebruik gemaakt van valse opdrachtbevestigingen, ?katvangers? en ?money-mules?.

In februari van dit jaar werd voor dit onderzoek dehoofdverdachte, een 33-jarige inwoner van Veendam, aangehouden. Hij wordtverdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en deelname aan eencriminele organisatie. De man had de beschikking over drie bedrijven. Geen vandeze bedrijven bleek gevestigd te zijn op het adres waar ze stondeningeschreven. De bedrijven en de daaraan gekoppelde bankrekeningen stonden opnaam van ?katvangers?. Door gebruik te maken van ?katvangers? hopen criminelenzelf buiten schot te blijven.

Via de drie criminele bedrijven werden andere bedrijven benaderdvoor advertentiekosten. De benaderde bedrijven kregen per mail zogenaamde?spooknota?s? toegestuurd. Het ging hierbij om rekeningen voor nog niet betaaldeadvertentiekosten. De nota?s moesten met spoed betaald worden en het geld konovergeboekt worden naar de bankrekeningen van de voornoemde criminele bedrijven.Als de ontvanger van een spooknota contact opnam werd gedreigd met eenincassobureau en een deurwaarder. Als de ontvanger dan nog niet overstag ging,werd een opdrachtbevestiging gestuurd welke was ondertekend door een werknemervan het bewuste bedrijf. Deze opdrachtbevestigingen waren door de criminelebedrijven valselijk opgemaakt door de naam en handtekening van een werknemer vanhet betreffende bedrijf te kopiren vanaf documenten van eerdere acquisitie. Hetis onduidelijk gebleven hoe de criminele organisatie in het bezit is gekomen vandeze documenten. Op deze manier gingen de benaderde bedrijven vrijwel altijdover stag.

In totaal hebben 34 gedupeerden aangifte gedaan bij de politievan oplichting en/of valsheid in geschrifte. Uit onderzoek is echter geblekendat er veel meer gedupeerden moeten zijn. De oplichting is gepleegd tussen mei2013 en februari 2015. In totaal zijn er vermoedelijk 140 bedrijven gedupeerd.De criminele organisatie heeft hiermee een kleine vier ton binnen gehaald. Engedupeerde, een oudere vrouw uit Rotterdam, is zelfs voor meer dan een tonbenadeeld. Het binnengekomen geld is via zogenaamde ?money-mules? weggesluisd endaardoor niet meer te traceren. Money-mules zijn mensen die, vaak tegenbetaling, hun bankrekening en pincode ter beschikking stellen aan criminelen.Hierdoor maken zij zich schuldig aan medeplichtigheid van de oplichting en hetwitwassen.

Behalve de hoofdverdachte zijn in dit onderzoek nog zes anderepersonen aangehouden als medeverdachte. Het gaat om twee mannen zonder vastewoonplaats (25 en 26 jaar), een 20-jarige vrouw uit Veendam, een 24-jarige manuit Veendam, een 25-jarige vrouw uit Sappemeer en een 30-jarige man uitAmsterdam. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op dit moment zit geen vande eerder aangehouden verdachten nog vast.

Fraude is strafbaar. Bent u slachtoffer van fraude? Doe dan altijd aangifte.U kunt voor meer informatie terecht op politie.nl of bij de landelijkeFraudehelpdesk.

bron: politie.nl | Categorie: fraude


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Tripscompagnie | 112 alarmeringen Tripscompagnie | Goedkoop Tanken in Tripscompagnie | Supermarkten in Tripscompagnie | Weerbericht Tripscompagnie